O spoločnosti

Spoločnosť PW Energy, a.s. pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, so zameraním na rozvoj projektov založených na geotermálnej energii.

 

Primárnym cieľom spoločnosti je rozvoj výroby tepelnej a elektrickej energie z geotermálnych zdrojov v celkovej potenciálnej inštalovanej kapacite až ≈500MWt, čo je ekvivalent ≈40 MWe (≈250MWt alebo 20 MWe v rámci každého prieskumného územia, Teriakovce a Lovča) a následné kaskádovité využitie zostatkového tepla, napríklad na centrálny ohrev, ohrev skleníkov, spracovanie odpadovej vody, ohrev verejných bazénov a iné priemyselné alebo potravinárske procesy.

Prieskumné územia

Obe prieskumné územia boli určené vďaka niekoľkoročnému výskumu slovenských a zahraničných expertov z oblasti geológie, geofyziky a hydrogeológie v spolupráci so špičkovými svetovými expertmi z oblasti rozvoja geotermálnych zdrojov.


PW Energy, a.s. disponuje širokým spektrom údajov a znalostí ohľadom geológie prieskumných území vďaka ktorým bolo možné určiť najperspektívnejšie lokality na realizáciu hlbokých geotermálnych vrtov pre rozvoj geotermálnej energie.

Tieto údaje a znalosti zahŕňajú okrem iného:

 

 • Široké poznatky o geologickej štruktúre
 • Záznamy z existujúcich vrtov
 • Údaje o geologickej štruktúre
 • Výsledky seizmických meraní
 • Výsledky magnetotelurických meraní
 • Údaje o hĺbkovej rezistivite
 • Detailne spracované dáta zo Slovenského Geologického Inštitútu
 • Mapy tepelných tokov
 • Modely umiestnenia budúcich energetických zdrojov pripravené slovenskými a americkými špecialistami na geológiu a geotermálnu energiu

 

Prieskumné územie Lovča

Lovča

Prieskumné územie Teriakovce

Teriakovce

Projekt

PW Energy, a.s., v rámci rozvoja geotermálnej energie, plánuje výstavbu niekoľkých energetických zdrojov za účelom výroby tepelnej a elektrickej energie, s celkovou potenciálnou inštalovanou kapacitou až ≈500MWt, čo je ekvivalent ≈40 MWe (≈250MWt / 20 MWe v rámci každého prieskumného územia, Teriakovce a Lovča) s následným využitím zostatkového tepla.

Prvá, pilotná rozvojová fáza projektov spočíva vo vyhĺbení jedného produkčného a jedného reinjektážneho vrtu na každom z určených Prieskumných území, za účelom potvrdenia predpokladaných hydrogeotermálnych parametrov cielených geotermálnych kolektorov. Tieto vrty budú využívané na zásobu tepla pre priemyselné procesy a centrálny ohrev v daných lokalitách.

 

 • Spoločnosť plánuje realizáciu viacerých hlbokých geotermálnych vrtov v priemernej hĺbke 3,5km.
 • Vrty budú slúžiť na čerpanie horúcej vody o teplote približne 135°C z hlbín zemskej kôry.
 • Horúca geotermálna voda bude
  •  cez výmenníky tepla odovzdávať svoju tepelnú energiu do sekundárneho okruhu, ktorý bude využívaný na ohrev procesov v priemysle a/alebo na centrálne vykurovanie, poprípade
  • v rámci binárnej elektrárne vháňaná od výmenníka tepla, kde odovzdá svoju energiu pracovnej tekutine, ktorá svojím tlakom poháňa turbínu geotermálnej elektrárne a tým generuje elektrickú energiu.
 • Geotermálna voda vychádzajúca z elektrárne môže byť následne využitá na rôzne procesy ktoré vyžadujú teplo, napríklad centrálne vykurovanie, ohrev skleníkov, spracovanie potravín, chov rýb, spracovanie odpadovej vody, ohrev bazénov a iné priemyselné alebo potravinárske procesy.
 • Po ochladení na minimálnu požadovanú teplotu je zvyšná geotermálna voda prostredníctvom reinjektážnych vrtov vháňaná naspäť do geotermálneho kolektoru, kde sa môže znovu ohriať a cyklus sa môže opakovať.
 • Tento proces je maximálne šetrný voči životnému prostrediu a zabezpečuje dlhodobo udržateľné podmienky pre výrobu energie z geotermálnych zdrojov.

Rozvoj

Pilotná rozvojová fáza –míľniky:

Fotky a videá zo seizmického prieskumu

 • Geologický prieskum

  •  vyhodnotenie existujúcich geologických poznatkov
  •  realizácia seizmických meraní na oboch PÚ
  •  vyhodnotenie seizmických meraní
  •  záverečné zhodnotenie geológie okolia
  •  určenie perspektívnych oblastí
 • EIA

 • Produkčný vrt - Realizácia prieskumného vrtu a čerpacia skúška

 • Reinjektážny vrt - Realizácia prieskumného vrtu a čerpacia skúška

 • Hydrodynamická skúška

 • Výstavba geotermálneho strediska a teplovodu

 • Uvedenie do prevádzky

Geotermálna energia

 

Slovak density heat flow

Geotermálna energia je najstaršou formou energie našej planéty. Zem ju generuje už od svojho vzniku a neustále obnovuje rozpadom chemických prvkov a vulkanickou aktivitou v jej útrobách. Podľa odhadov je len v troj až päť kilometrovej  vrstve zemskej  kôry zakonzervované teplo, ktoré by stačilo na pokrytie spotreby ľudstva najmenej na ďalších 100 000 rokov.


Predpokladaný nárast využitia geotermálnej energie v EU je z aktuálnych 1.000 MWe na hodnoty 6.000 MWe až 10.000 MWe v priebehu nasledujúcich 10 rokov (údaje od EGEC). Okrem toho, dôležitosť tepelnej energie v rámci vykurovania a jej 48% podiel na celkovej spotrebe energie poskytuje predpoklad na využitie plytkých geotermálnych zdrojov v kapacite až 40.000 MWt do roku 2020.

Výhody geotermálnej energie:

 • Prakticky nevyčerpateľný zdroj energie
 • Poskytuje stabilný zdroj energie na rozdiel od veternej alebo solárnej energie
 • Výrazne vplýva na stabilitu distribučnej VVN a VN elektrickej siete
 • Je prístupná 24 x 7 počas celého roku
 • Neznečisťuje životné prostredie
 • Je pre spoločnosť bezpečná a môže byť umiestnená v tesnej blízkosti poľnohospodárskej produkcie a potravinárskej výroby
 • Jej využitie je efektívne a všestranné, napr. v oblasti centrálneho zásobovania teplom, výroby el. energie, vyhrievania skleníkov, spracovania jedla, ohrevu bazénov a iné.
 • Podporuje energetickú nezávislosť krajiny; využíva lokálne zdroje a v porovnaní s produkciou energie z uhlia alebo plynu nevyžaduje žiaden import surovín, čím výrazne znižuje potrebné operatívne náklady

 

Kontaktuje nás

Projektový tím

Ing. Milan Jankura

Predseda Predstavenstva

 

Mgr. Michal Mašek, MBA

Projektový manažér

 

RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD.

Odborný Zástupca pre Geológiu